Lokaal C

Lokaal C is de treffende naam voor het projectplan waarmee we in Noord Limburg uitvoering geven aan Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 2017-2020. Dit doen we samen met en in opdracht van de onderwijsstichtingen in Noord-Limburg. Onze ‘partner in crime’ is Kunstencentrum Venlo.

Het onderwijs in de actie!

Evaluatie Lokaal C en het onderwijs | 2019

Akkoord!-po

Akkoord!-po zet in op het versterken van de huidige aanpak door in te zetten op curriculum versterkende activiteiten en een project op stichtingsniveau om uit te dragen dat bij Akkoord cultuureducatie belangrijk is!  

Activiteiten:

 • Kijk op je wijk
 • Drie pilotscholen

SPOV

De scholen van SPOV werken al jaren aan het integreren van cultuureducatie in het onderwijs. Er is een visie op cultuureducatie op stichtingsniveau vastgesteld en er zijn portretten per school opgesteld. De werkwijze is het onderwijsprogramma verbreden en verrijken met cultuureducatie.

Activiteiten:

 • 2 pilotscholen
 • versterken netwerk ICC’ers

Lijn83

Lijn 83 zet in op het duurzaam verankeren van de aanpak binnen de scholen. Cultuureducatie wordt verbonden met thematisch werken.

Activiteiten:

 • Het inrichten van een (tijdelijk) loket voor scholen (ondersteuning, inspiratie, etc.)
 • Versterken van het netwerk van cultuurcoördinatoren.
 • Aandacht voor het ‘gebruiken van eigen kracht’. 

Prisma

Het jaarplan van Prisma bestaat uit drie onderdelen:

 1. de verbinding van cultuureducatie met wetenschap en techniek
 2. de ontwikkeling van een talentenapp (ONS)
 3. een pilot rondom buiten leren. 

De Wijnberg

De Wijnberg heeft binnen CMK 13-16 flink geïnvesteerd in cultuur-educatie en dit heeft geleid tot de ontwikkeling van diverse leerlijnen voor cultuureducatie (vormgegeven als bloemblaadjes). 

De vraag voor de komende jaren is ‘Hoe worden de vakoverstijgende gedifferentieerde werkvormen onderdeel van ons handelen? Hoe borg je dit? ‘

Punt Speciaal

1 school 1 plan: cultuureducatie op maat van haar leerlingen bieden!

Mikado in Gennep is een school voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De school verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan leerlingen met een verstandelijke of een meervoudige beperking. 

Kennismaking met alle disciplines vinden we belangrijk maar we willen cultuureducatie ook meer integreren in ons onderwijs. Ons doel is ons onderwijs verrijken en verdiepen met cultuureducatie.

Invitare

2 pilotscholen

De twee scholen van Invitare binnen de regio Noord-Limburg hebben actief deelgenomen aan CMK 2013-2016 en gaan in de komende jaren door met het ingezette traject. Hierbij wordt verdieping aangebracht in de projecten over integreren met Jeelo en de inzet van cultuureducatie bij de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Zodat er ook echt borging en verankering plaatsvindt. 

Fortior

De scholen van Fortior werken al jaren aan het integreren van cultuureducatie in het onderwijs. Sommige scholen met succes, andere scholen zijn nog bezig met de zoektocht naar de ideale plek voor cultuureducatie. 

Activiteiten:

 • 6 pilotscholen
 • versterken netwerk ICC’ers

Kerobei

Kerobei borgt cultuureducatie door het op te nemen als onderdeel van het strategisch beleidskader.  Cultuureducatie is verweven in verschillende activiteiten van de achttien scholen van Kerobei. Op elke school is dat heel divers. Scholen zijn bezig geweest met vorm en inhoud om cultuur te integreren in het traditionele onderwijs. Dat komt terug in het strategisch beleidskader 2018-2022 dat is vastgesteld. Dat is de basis, iedere school geeft er zijn eigen invulling aan.  

Buitengewoon

De (V)SO scholen van Buitengewoon zijn op zoek naar de rode draad voor cultuureducatie op de scholen. Ze kenmerken zich door de eigen aanpak.

De  stip op de horizon:

‘Cultuureducatie met kwaliteit op de scholen van Buitengewoon kenmerkt zich door in te zetten op de kansen voor onze leerlingen. De glunderfactor, het zelfvertrouwen, talentontwikkeling en meedoen aan de wereld zijn daarin leidend. Ons cultuurprogramma draagt daar in grote mate aan bij en is geen losstaand onderdeel van ons onderwijs maar heeft een vanzelfsprekende en integrale plek in onze scholen.’

SKBM

Activiteiten:

SKBM zet in op het versterken van hun cultuurprogramma, doen mee met de pilot van de Actiegroep SIEN en sluiten aan bij de ontwikkelingen van Prisma. 

Wat als je kinderen de regie en het geld geeft? Wat zouden ze dan doen? Hoe zou het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit‘ er dan uit zien?

Dynamiek Scholengroep

De scholen van Dynamiek zijn al jaren bezig met het integreren van cultuur in het curriculum. Ze weten hoe ze cultuur kunnen inzetten zodat het bijdraagt aan een rijkere leeromgeving voor kinderen. De volgende stap is cultuureducatie duurzaam te verankeren in de scholen en te verbinden aan andere onderwijsontwikkelingen. Met als uitgangspunt ‘anders denken en leren’.

Activiteiten:

 • Dynamiek versterkt en doet nieuwe dingen! 4 pilotscholen
 • Dynamiek daagt uit! Met Droompot
 • Dynamiek DEELT! Met een journaal
 • Dynamiek bundelt krachten!

Inspiratie