Download de algemene voorwaarden van Cultuurpad hier

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: Stichting Cultuurpad en al haar groepsmaatschappijen, zowel huidige als toekomstige, dan wel enige andere gelieerde onderneming die deze voorwaarden van toepassing verklaart.

1.2 Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of (privaatrechtelijke) rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid die een dienst verleent of wenst te gaan verlenen aan Opdrachtgever en/of een andere overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten met Opdrachtgever.

1.3 Wederpartij: de onderneming, waaronder ook een school, of natuurlijk persoon met wie Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan Opdrachtgever een dienst en/of product, in de breedste zin van het woord, al dan niet rechtstreeks levert aan de Wederpartij.

1.4 Bemiddelaar: Stichting Cultuurpad, voor zover wordt opgetreden in haar rol als bemiddelaar tussen Opdrachtnemer en een Wederpartij.

1.5 Overeenkomst/Opdracht: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer of tussen Opdrachtgever en de Wederpartij ter zake een of meer door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verlenen diensten of door Opdrachtgever aan de Wederpartij te verlenen diensten, waarbij Opdrachtgever optreedt in haar rol als Bemiddelaar.

1.6 Materiaal/materialen: alle uitrusting(en), spullen, spellen, instrumenten, media en andere (hulp)middelen, in de breedste zin des woord, die Opdrachtnemer gebruikt of doet gebruiken ter uitvoering van de Overeenkomst.

1.7 Partijen: Opdrachtgever, Opdrachtnemer en/of de Wederpartij.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen, alle andere uitingen van Opdrachtgever en overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer al dan niet personeel of derden betrekt, hoe ook genaamd, waarop Opdrachtgever deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de rechtsverhouding(en) tussen O pdrachtnemer en al degenen die (al dan niet in het kader van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst) voor Opdrachtgever, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam zijn.

2.3 De Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Opdrachtgever gesloten O vereenkomst in te stemmen.

2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 In het geval deze algemene voorwaarden en de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij tot stand gekomen Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

2.6 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

2.7 De onderliggende Opdracht/Overeenkomst, tezamen met deze algemene voorwaarden, geven de volledige afspraken weer tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen Partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen. Postbus 7048 | 5980 AA Panningen || info@cultuurpad.nl | www.cultuurpad.nl KvK 51513137 | BTW NL850066323B01 | IBAN NL80 RABO 0160 3659 02

2.8 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zullen Partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

3. Offertes

3.1 Alle uitnodigingen, oproepen, aanbiedingen en/of prijsopgaven door Opdrachtgever zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.

3.2 Overeenkomsten c.q. Opdrachten met een offertebedrag boven de € 750,-, ook indien en voor zover zij feitelijk door in dienst van Opdrachtgever zijnde personen zijn aangegaan, komen pas tot stand nadat deze door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde bestuurder, schriftelijk zijn bevestigd. Een Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever. Overeenkomsten c.q. Opdrachten met een offertebedrag tot en met € 750,- komen tot stand door elektronische bevestiging middels een opdrachtbevestiging.

3.3 De Opdrachtgever is gerechtigd een Overeenkomst kosteloos te annuleren voordat de Opdrachtnemer met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3.4 De kosten die gemoeid zijn met het opstellen en uitbrengen van een aanbod blijven voor rekening van degene die het aanbod tot dienstverlening uitbrengt.

3.5 De Opdrachtnemer kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht onder al dan niet dezelfde voorwaarden.

3.6 De prijzen in de opdrachtbevestiging zijn altijd inclusief omzetbelasting, voor zover omzetbelasting verschuldigd is. Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij dient hiermee rekening te houden bij de totstandkoming van de Overeenkomst. Opdrachtgever betaalt uitsluitend, indien van toepassing, de reeds in de prijs meegenomen omzetbelasting zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging. Er kan derhalve nimmer sprake van nabetaling van omzetbelasting door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.

4. Benodigdheden, materialen en personeel

4.1 Indien in de Overeenkomst is bepaald dat deze zal worden uitgevoerd door één of meer bij naam genoemde personen met specifieke kennis of ervaring, is Opdrachtnemer niet gerechtigd deze personen tijdelijk of definitief te vervangen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven zullen bij vervanging niet verhoogd worden. Wel kunnen de tarieven verlaagd worden indien zulks gegeven de omstandigheden redelijk is (bijvoorbeeld wanneer Opdrachtgever schriftelijke toestemming verleent voor vervanging door minder ervaren krachten).

4.2 Indien Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst personeel dan wel derden betrekt, met goedkeuring van Opdrachtgever, dient Opdrachtnemer bij ziekte van het ingezette personeel of derden, dan wel bij ziekte van Opdrachtnemer zelf, zorg te dragen voor geschikte vervanging (iemand met dezelfde kennis en vaardigheid als Opdrachtnemer of de uitgevallen werknemer dan wel derden) ter uitvoering van de Overeenkomst. De overeengekomen prijs voor uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt hierdoor niet verhoogd of verlaagd. Opdrachtgever is gerechtigd om voorgestelde vervanging af te keuren en naar aanleiding hiervan de Overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn om schadevergoeding dan wel enige andere kosten aan Opdrachtnemer te betalen.

4.3 In geval van vervanging van Opdrachtnemer of door hem ingezet personeel door een geschikte vervanger met goedkeuring van Opdrachtgever, blijft de Overeenkomst met Opdrachtnemer in stand. Alsdan blijft facturering en betaling door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geschieden. Betaling van de vervanger is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.

4.4 De Opdrachtnemer draagt zorg voor alle bij de correcte uitvoering van de Overeenkomst benodigde Materialen, in de breedste zin des woords. Deze middelen dienen te voldoen aan de in redelijkheid daaraan te stellen veiligheidseisen, waarvoor Opdrachtnemer het risico draagt. Opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de ter uitvoering van de overeenkomst gebruikte Materialen door Postbus 7048 | 5980 AA Panningen || info@cultuurpad.nl | www.cultuurpad.nl KvK 51513137 | BTW NL850066323B01 | IBAN NL80 RABO 0160 3659 02 Opdrachtnemer. Opdrachtnemer garandeert dat alle Materialen die hij gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst volledig geschikt en in goede staat zijn. Het vervoer van deze Materialen geschiedt geheel voor risico van Opdrachtnemer, tenzij Partijen hiervan uitdrukkelijk zijn afgeweken.

4.5 Opdrachtgever is bevoegd tot inspectie en keuring van alle door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken Materialen. Opdrachtgever is eveneens bevoegd tot identificatie van personeel of derden die door Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken.

4.6 Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken Materialen afkeurt, is Opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging van de afgekeurde Materialen voor eigen rekening.

4.7 Voor het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtgever dient Opdrachtnemer of de door Opdrachtnemer in te schakelen persoon in het bezit te zijn van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor het screeningsprofiel onderwijs. Wanneer Opdrachtnemer of de door Opdrachtnemer in te schakelen persoon niet in het bezit is van een VOG dan dient Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.

5. Wijzigingen in de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het oordeel van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer (indien de Overeenkomst is gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer) en/of de Wederpartij (indien de Overeenkomst is gesloten tussen Opdrachtgever en de Wederpartij), het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen, dienen deze wijzigingen tijdig en schriftelijk ter kennis van Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever dan wel de Wederpartij te worden gebracht, waarna Partijen terstond in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Wijziging in de Overeenkomst door Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer en/of de Wederpartij is alleen geldig indien de wijziging door alle Partijen bij de Overeenkomst schriftelijk is bevestigd.

6. Tarieven

6.1 De door Opdrachtnemer geoffreerde tarieven zijn inclusief omzetbelasting, voor zover omzetbelasting daarover verschuldigd is, én alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen de prijs van de te verlenen diensten, reis- en verblijfkosten, kantoor- en secretariaatskosten en de kosten van benodigde Materialen.

6.2 Tenzij anders overeengekomen zijn alle door Opdrachtgever genoemde bedragen uitgedrukt in Euro en zijn deze bedragen steeds inclusief omzetbelasting, voor zover omzetbelasting daarover verschuldigd is. Er kan derhalve nimmer sprake zijn van nabetaling van omzetbelasting door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.

6.3 Voor de uitvoering van de Overeenkomst ontvangt Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij een schriftelijk overeengekomen vaste prijs, tenzij Partijen hiervan uitdrukkelijk afwijken door overeen te komen dat opdrachtgever aan opdrachtnemer of de Wederpartij aan Opdrachtgever de daadwerkelijk gemaakte uren en/of kosten vergoed. Alsdan komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij voor ingang van de Opdracht schriftelijk de hierop geldende (uur)tarieven en/of kostenvergoedingen overeen. Indien en voor zover Partijen geen vaste prijs zijn overeengekomen voor uitvoering van de Overeenkomst, maar een honorarium op basis van een vast uurtarief wensen overeen te komen, geeft Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever een begroting af voor de prijs van de te verrichten werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze begroting vermeldt tenminste het aantal door Opdrachtnemer te besteden uren en te maken kosten (indien van toepassing). Bij een dreigende overschrijding van deze begroting dient Opdrachtnemer dit onverwijld aan Opdrachtgever te melden. Indien Opdrachtnemer deze melding niet of niet tijdig heeft gedaan, is Opdrachtgever in beginsel niet verplicht een hoger bedrag dan vermeld in de begroting te betalen.

7. Facturering en betalingsvoorwaarden

7.1 Facturen voor Opdrachtgever dienen per mail te worden gezonden aan administratie@cultuurpad.nl of per post: Ten name van Cultuurpad Postbus 7048 5980 AA Panningen.

7.2 De factuur van de Opdrachtnemer dient te voldoen aan de wettelijke eisen en vermeld tenminste de volgende gegevens: – Naam van Opdrachtnemer en de naam van de Opdrachtgever; – Volledige vestigingsadres Opdrachtnemer en Opdrachtgever; – Het Internationale Bank Account Number (IBAN) en de Bank Identificatie Code (BIC); – BTW – nummer van Opdrachtnemer; – KvK – nummer van Opdrachtnemer; – datum waarop de factuur is uitgereikt; – een uniek volgnummer (factuurnummer); – een omschrijving van de goederen of diensten die Opdrachtnemer heeft geleverd; – de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling; – het factuurbedrag, exclusief btw; – het btw bedrag dat in rekening wordt gebracht; – het nummer van de opdrachtbevestiging van Opdrachtgever; en -indien van toepassing- de naam van de school waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

7.3 Indien en voor zover Partijen geen vaste prijs zijn overeengekomen voor uitvoering van de Overeenkomst, maar een honorarium op basis van een vast uurtarief zijn overgekomen, dient Opdrachtnemer: – te factureren conform de overeengekomen termijnen en met inachtneming van de door Opdrachtnemer afgegeven begroting zoals bedoeld in artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden. Indien Partijen geen termijnen voor facturering zijn overeengekomen, wordt maandelijks gefactureerd door Opdrachtnemer. – een overzicht van de bestede uren en gemaakte kosten (indien van toepassing) in te leveren, gespecificeerd per activiteit en medewerker.

7.4 Betaling van de factuur (inclusief omzetbelasting) dient door Opdrachtgever te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

7.5 Onverminderd de wettelijke opschortingsrechten is Opdrachtgever gerechtigd de betaling op te schorten: • vanaf het moment dat zij een tekortkoming in de verleende diensten constateert én de Opdrachtnemer daarop schriftelijk heeft gewezen tot het moment dat Opdrachtnemer de tekortkoming heeft hersteld, waarna een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen aanvangt; • vanaf het moment dat zij constateert dat de factuur niet aan de daarvoor gestelde en geldende eisen voldoet én de Opdrachtnemer daarop schriftelijk heeft gewezen tot het moment dat de Opdrachtnemer zorg draagt voor een correcte factuur én Opdrachtgever deze heeft ontvangen, waarna een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen aanvangt.

7.6 Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever dan wel niet-betaling door Opdrachtgever van een factuur vanwege betwisting van die factuur, geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.

7.7 Bevoegdheid tot verrekenen: Opdrachtgever is gerechtigd om het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen die Opdrachtnemer is verschuldigd aan Opdrachtgever. 7.8 Betaling van de factuur door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

8. Contractduur; uitvoeringstermijn

8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin benoemde duur van de Opdracht, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Postbus 7048 | 5980 AA Panningen || info@cultuurpad.nl | www.cultuurpad.nl KvK 51513137 | BTW NL850066323B01 | IBAN NL80 RABO 0160 3659 02

8.2 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn hoeft de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve niet schriftelijk in gebreke te stellen en verkeert Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim.

8.3 Betalingstermijnen zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9. Tekortkoming in de nakoming van verplichtingen

9.1 In geval Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij zijn verplichting niet, niet volledig of niet deugdelijk nakomt, is Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij van rechtswege in verzuim door de niet-nakoming van zijn verplichting zonder dat Opdrachtgever gehouden is een ingebrekestelling te versturen.

9.2 Het nalaten door Opdrachtgever om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn dan wel binnen bekwame tijd na ontdekking van een gebrek, nakoming, ontbinding, dan wel schadevergoeding of andere acties te ondernemen van dan wel tegen enige bepaling uit de Overeenkomst of gedraging van Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij, tast het recht om voorgenoemde acties te ondernemen van Opdrachtgever niet aan.

10. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij zijn toe te rekenen, waaronder, maar niet beperkt tot dwingend opgelegde (overheids)maatregelen.

10.2 Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij wordt niet verstaan: liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen, gebrek aan personeel, stakingen, uitval van hulpmaterialen en toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst, ziekte en autopech of andere vervoersproblemen één en ander ongeacht de daaraan ten grondslag liggende oorzaak.

10.3 Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het moment dat hij had moeten presteren, de andere partij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.

10.4 Tijdens overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

10.5 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11. Uitvoering van de overeenkomst

11.1 Opdrachtnemer zal zich ervoor inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.

11.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, na uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever hiervoor.

11.3 Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij draagt zorg dat zij voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften die zijn opgenomen in het document genaamd “Veiligheidsvoorschriften” zoals ter hand gesteld door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij is gehouden Opdrachtgever te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden, in de breedste zin des woords, en tot vergoeding van schade, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor nietondergeschikten/ onderaannemers), artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid) en artikel 7:658 BW. Postbus 7048 | 5980 AA Panningen || info@cultuurpad.nl | www.cultuurpad.nl KvK 51513137 | BTW NL850066323B01 | IBAN NL80 RABO 0160 3659 02

12.2 Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij dient zorg te dragen voor en is verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden en zal Opdrachtgever vrijwaren betreffende alle aanspraken in verband met door haar uitgeleend en/of ingezet personeel geleden schade, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 7:658 lid 4 BW.

12.3 Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij dient zorg te dragen voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, bij raadpleging en gebruikmaking, in de breedste zin des woord, van door opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie, documentatie, (persoons)gegevens en overige informatie ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

12.4 Opdrachtgever aanvaard geen enkele beperking van aansprakelijkheid door Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij.

12.5 Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij uitsluitend aansprakelijk indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtgever of haar (leidinggevende) ondergeschikten.

12.6 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtgever, uit welke hoofden dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid ziet, inclusief btw, dan wel, indien de schade meer bedraagt, tot het bedrag dat de door Opdrachtgever afgesloten beroepsaansprakelijkheidsen/ of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico.

12.7 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid ziet dan wel, indien de schade meer is, tot maximaal tweemaal de factuurwaarde, inclusief btw, van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid ziet, tot een maximum van € 7.500,-.

13. Intellectuele eigendom

13.1 Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij garandeert dat zij ter uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden, in de breedste zin des woords, waaronder octrooi-, merk-, model-, auteurs-, of andere rechten van derden.

13.2 Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij vrijwaart Opdrachtgever voor schade betreffende alle aanspraken van derden, tot vergoeding van schade wegens of verband houdende met de inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten, als in lid 1 bedoeld, alsook voor alle inbreuken dan wel aanspraken verband houdende met kennis en ongeoorloofde mededinging door Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst.

13.3 Indien en voor zover inbreuk wordt gemaakt dan wel dreigt te worden gemaakt op de in lid 1 en lid 2 bedoelde rechten is Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij verplicht om op haar kosten alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter voorkoming van stagnatie in de uitvoering van de Overeenkomst en ter voorkoming van (extra) kosten/ schade, door O pdrachtnemer c.q. de Wederpartij te dragen, als gevolg van bedoelde (mogelijke) inbreuken.

13.4 Op alle (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot (geestes-)producten die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de door Opdrachtgever (als bemiddelaar) verstrekte Opdracht heeft gebruikt of die het resultaat zijn van de door Opdrachtnemer krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden, en berusten bij Opdrachtnemer, verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een gebruiksrecht voor onbepaalde duur.

13.5 Opdrachtgever is gerechtigd om foto en/of videomateriaal te maken van de diensten en/of producten die Opdrachtnemer levert en/of ontwikkeld ter uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is eveneens gerechtigd om voorgenoemd foto en/of videomateriaal te gebruiken dan wel (online) te publiceren voor onder andere, maar niet uitsluitend, promotie doeleinden zonder hiervoor enige vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd te zijn.

14. Geheimhouding

14.1 Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van al hetgeen Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij in het kader van de Overeenkomst en na beëindiging daarvan ter kennis is gekomen. Postbus 7048 | 5980 AA Panningen || info@cultuurpad.nl | www.cultuurpad.nl KvK 51513137 | BTW NL850066323B01 | IBAN NL80 RABO 0160 3659 02

14.2 Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij is niet gerechtigd de informatie die aan haar door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

14.3 Tenzij daartoe door Opdrachtgever voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, waaraan Opdrachtgever voorwaarden kan verbinden, zal Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij de inhoud en resultaten, in de breedste zin des woords, van de Overeenkomst niet openbaar maken. Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij zal er tevens voor zorgen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud en resultaten kennis kunnen nemen.

14.4 Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij is verplicht deze geheimhouding eveneens op te leggen aan werknemers of ingeschakelde derden.

15. Opzegging

15.1 Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opdrachtgever dient een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen. De Opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij verschuldigd.

15.2 In geval van tussentijdse beëindiging heeft Opdrachtnemer naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, waarbij rekening gehouden wordt met de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

15.3 Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij kan de Overeenkomst, behoudens gewichtige redenen, slechts opzeggen met toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan hieraan voorwaarden verbinden. Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij dient een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen.

15.4 Opzegging geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot, tenzij sprake is van een eenmalige workshop, in welk geval opzegging kan plaatsvinden door middel van een digitaal schrijven. 1

5.5 Opzegging van de Overeenkomst ontslaat Partijen niet van hun (post)contractuele verplichtingen uit de Overeenkomst inzake de geheimhouding, aansprakelijkheid, garanties en overdracht van verplichtingen.

16. Beëindiging van de overeenkomst

16.1 De Overeenkomst kan terstond en zonder enige waarschuwing door Opdrachtgever buitengerechtelijk worden opgezegd in de volgende gevallen: • bij faillissement, surseance van betaling of toepassing van het wettelijk schuldsaneringstraject van de Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij of een aanvraag daartoe; • bij inbeslagneming van roerende en/of onroerende goederen van Opdrachtnemer bestemd ter uit voering van de overeenkomst; • bij liquidatie, ontbinding, fusie, splitsing of overname van de onderneming van Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij; • indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever omstandigheden ter kennis komen die Opdrachtgever goede grond geven te vrezen dat Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen.

16.2 In de genoemde gevallen is Opdrachtgever bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot opzegging van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van O pdrachtgever schadevergoeding te vorderen. 16.3 Opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds geen schade- en/of kostenvergoeding verschuldigd.

17. Geschilbeslechting

17.1 Geschillen tussen Partijen zullen in de geest van de Overeenkomst zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost.

17.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer of tussen Opdrachtgever en de Wederpartij, in geval de Rechtbank Postbus 7048 | 5980 AA Panningen || info@cultuurpad.nl | www.cultuurpad.nl KvK 51513137 | BTW NL850066323B01 | IBAN NL80 RABO 0160 3659 02 bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Limburg, voor zover het bereiken van een minnelijke oplossing niet mogelijk is gebleken. Opdrachtgever blijft echter bevoegd Opdrachtnemer c.q. de Wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever of tussen Opdrachtgever en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

19. Wijziging van de voorwaarden

Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtgever zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan O pdrachtnemer c.q. de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens O pdrachtnemer c.q. de Wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

20. Intentieverklaring

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen Partijen omtrent de nietige bepaling, dan wel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.

 

Onze nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Cultuurpad

info@cultuurpad.nl

Postbus 7048
5980 AA Panningen

RSIN: NL850066323B01

Copyright © - Stichting Cultuurpad. Website door Tiki Media

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren